ธนพิสิฐ จรัสแสงจิระโชติ, พรพิมล สงกระสันต์ และกาญจนา สมพื้น. (2560). ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้โปรแกรม Facebook Live ของนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏรำไพพรรณี. ในการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 (หน้า 99-106). จันทบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.
ผู้เขียน :
ธนพิสิฐ จรัสแสงจิระโชติ, พรพิมล สงกระสันต์ และกาญจนา สมพื้น.
เผยแพร่วันที่ :
19 ธ.ค. 2561
วารสารวิชาการ :
รายงานสืบเนื่องประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11
เล่มที่ :
11
ฉบับที่ :
หน้า :
99-106
ผู้เผยแพร่ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
รายละเอียด :
เป็นการศึกษาถึงทัศนคติและพฤติกรรมการใช้โปรแกรม Facebook Live ของนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏรำไพพรรณี ซึ่งเป็นชองทางการสื่อสารในลักษณะสื่อออนไลน์
ลิงค์ :