ความคาดหวังของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนภายใต้บริบทของสังคมไทยในศตวรรษที่ 21
ผู้เขียน :
เหมือนฝัน คงสมแสวง
เผยแพร่วันที่ :
7 ม.ค. 2561
วารสารวิชาการ :
การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 5
เล่มที่ :
ฉบับที่ :
หน้า :
ผู้เผยแพร่ :
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
รายละเอียด :
งานวิจัยเรื่อง ความคาดหวังของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนภายใต้บริบทของสังคมไทยในศตวรรษที่ 21 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) กระบวนการการจัดการเรียนการสอนภายใต้บริบทของสังคมไทยในศตวรรษที่ 21 2) ความคาดหวังของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนภายใต้บริบทของสังคมไทยในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยแบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง ซึ่งใช้เวลาเก็บข้อมูลและวิเคราะห์รวม 5 เดือน จากผู้ให้ข้อมูลหลักคือ นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ (สองภาษา) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และอาจารย์ประจำหลักสูตรซึ่งเคยสอนรายวิชาของหลักสูตร จากการวิจัยพบว่า นักศึกษาต้องการให้มีการเรียนการสอนที่ใช้สื่ออย่างเหมาะสม ดึงดูดใจและทันกระแสนิยม ควรมีทั้งการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติและให้นักศึกษามีส่วนร่วม โดยมีอาจารย์ทำหน้าที่เหมือนผู้ฝึก (Coach) หลังจากจบการเรียนการสอนในแต่ละครั้งอาจารย์ควรสรุปเพื่อทบทวนและทำความเข้าใจเนื้อหา รวมถึงมีการถามตอบระหว่างกัน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ลิงค์ :