การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของนักศึกษาครูชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้เขียน :
กรองทอง จุลิรัชนีกร , จรรยา ชื่นเกษม , กาญจนา สมพื้น , พรพิมล สงกระสันต์ , ขวัญศิริ เจริญทรัพย์
เผยแพร่วันที่ :
7 ก.ค. 2559
วารสารวิชาการ :
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7
เล่มที่ :
ฉบับที่ :
หน้า :
726-730
ผู้เผยแพร่ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
รายละเอียด :
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7
ลิงค์ :