ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี. ในการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14 (หน้า 116-122). จันทบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.
ผู้เขียน :
กาญจนา สมพื้น , สกล กิจจริต , วิฆเนศวร ทะกอง, เสาวนีย์ วรรณประภา, ภารดี พึ่งสำราญและ สมพงษ์ เส้งมณีย์.
เผยแพร่วันที่ :
18 ธ.ค. 2563
วารสารวิชาการ :
รายงานสืบเนื่องประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14
เล่มที่ :
14
ฉบับที่ :
หน้า :
116-122
ผู้เผยแพร่ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
รายละเอียด :
เป็นงานวิจัยที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ลิงค์ :