ประสิทธิภาพของบอลจุลินทรีย์น้ำเค็มในการบำบัดน้ำทิ้งจากนากุ้ง
ผู้เขียน :
ชวัลรัตน์ สมนึก , วรวิทย์ ชีวาพร , หิรัญ หิรัญรัตนพงศ์
เผยแพร่วันที่ :
1 พ.ค. 2555
วารสารวิชาการ :
วารสารวิจัยรำไพพรรณี
เล่มที่ :
6
ฉบับที่ :
2
หน้า :
101-105
ผู้เผยแพร่ :
รายละเอียด :
ประสิทธิภาพของบอลจุลินทรีย์น้ำเค็มในการบำบัดน้ำทิ้งจากนากุ้งครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม (กลุ่มควบคุม กลุ่มบอลจุลินทรีย์ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์ และกลุ่มบอลจุลินทรีย์น้ำเค็มที่ผสมหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1) ทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำทางกายภาพ (สี กลิ่น อุณหภูมิ ค่า pH และปริมาณสารแขวนลอยในน้ำ) และทางเคมี (ค่าบีโอดี ปริมาณไนไตรท์ และปริมาณฟอสเฟต) เปรียบเทียบระหว่างก่อนใส่ (0 วัน) และหลังจากการใส่บอลจุลินทรีย์น้ำเค็มลงไปเป็นเวลา 1, 3, 7, 10, 15, 20, 25 และ 30 วัน พบว่า บอลจุลินทรีย์น้ำเค็มมีประสิทธิภาพในการบำบัดกลิ่นที่เกิดขึ้นจากกระบวนการต่างๆ ในน้ำทิ้งได้เป็นอย่างดี ปริมาณสารแขวนลอยมีค่าลดลงเล็กน้อย แต่คุณลักษณะทางกายภาพของน้ำโดยทั่วไป เช่น สี อุณหภูมิและค่า pH มีค่าไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่มีการใช้บอลจุลินทรีย์น้ำเค็ม นอกจากนี้การใช้บอลจุลินทรีย์น้ำเค็มส่งผลให้ค่าบีโอดี ค่าไนไตรท์ และค่าฟอสเฟตในน้ำสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม แสดงให้เห็นว่าบอลจุลินทรีย์น้ำเค็มไม่มีประสิทธิภาพในการบำบัดสารอินทรีย์ในน้ำทิ้งจากนากุ้งและยังเป็นการเพิ่มปริมาณสารไนไตรท์และฟอสเฟตในน้ำให้เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งส่งผลให้พืชน้ำมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและสร้างปัญหาต่อสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำได้
ลิงค์ :