ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการนอนหลับในหญิงตั้งครรภ์
ผู้เขียน :
เกวลิน ถกลพัฒนกุล , วรรณี เดียวอิศเรศ , ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี
เผยแพร่วันที่ :
31 มี.ค. 2562
วารสารวิชาการ :
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เล่มที่ :
27
ฉบับที่ :
1
หน้า :
60-67
ผู้เผยแพร่ :
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รายละเอียด :
การวิจัยแบบหาความสัมพันธ์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุ อายุครรภ์และความรุนแรงของอาการไม่สุขสบายทางกาย กับคุณภาพการนอนหลับในหญิงตั้งครรภ์ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย คือหญิงตั้งครรภ์ปกติในระยะไตรมาสที่สองและไตรมาสที่สาม จำนวน 132 คน ที่มารับบริการฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เก็บข้อมูลระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเมษายน 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามความรุนแรงของอาการไม่สุขสบายทางกายขณะตั้งครรภ์ และแบบประเมินคุณภาพการนอนหลับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .85 และ .81 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 94.7 มีคุณภาพการนอนหลับไม่ดี ความรุนแรงของอาการไม่สุขสบายทางกายมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับคุณภาพการนอนหลับ (r = .533, p < .01) อายุ และอายุครรภ์ไม่พบมีความสัมพันธ์กับคุณภาพการนอน ผลการศึกษานี้ให้ข้อเสนอแนะว่าพยาบาลหน่วยรับฝากครรภ์ควรประเมินและให้การพยาบาลเพื่อลดความรุนแรงของอาการไม่สุขสบายทางกายของหญิงตั้งครรภ์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพการนอนหลับในหญิงตั้งครรภ์โดยเฉพาะระยะไตรมาสที่สองและสามของการตั้งครรภ์
ลิงค์ :