การใช้เทคโนโลยีสะอาดจัดการขยะอินทรีย์จากโรงเพาะฟักกุ้งขาวแวนนาไม
ผู้เขียน :
อรรถกร คำฉัตร , เอกนรินทร์ ธนะกิจไพรินท์ , อมรรัตน์ สีเสนียด
เผยแพร่วันที่ :
8 ธ.ค. 2563
วารสารวิชาการ :
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6
เล่มที่ :
1
ฉบับที่ :
1
หน้า :
65-73
ผู้เผยแพร่ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
รายละเอียด :
กำรวิจัยนี้เป็นกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอำดมำแก้ปัญหำกำรจัดกำรขยะอินทรีย์ ของสถำนประกอบกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ กิจกำรโรงเพำะฟักลูกกุ้งขำวแวนนำไม โดยแสวงหำแนวทำงกำรกำจัดขยะอินทรีย์จำกเศษอำหำร ที่พ่อแม่พันธุ์กุ้งกินเหลือ ด้วยกำรทำน้ำหมักชีวภำพ ถังหมักรักษ์โลก และจุลินทรีย์สังเครำะห์แสง ผลกำรวิจัยพบว่ำ ถังหมักรักษ์โลกใช้ ระยะเวลำ 7 วัน ย่อยสลำยขยะอินทรีย์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งเพิ่มประมำณแร่ธำตุในดินต่อพืช ส่วนผลกำรศึกษำน้ำหมักชีวภำพ และจุลินทรีย์สังเครำะห์แสงต่อกำรเจริญเติบโตของผักกวำงตุ้ง พบว่ำ ผักกวำงตุ้งที่รดด้วยน้ำหมักชีวภำพให้น้ำหนักเฉลี่ยต่อต้นมำกกว่ำ กำรรดด้วยจุลินทรีย์สังเครำะห์แสงอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ เท่ำกับ 12.02±1.09 กรัม และ 9.80±1.89 กรัมต่อต้น ตำมลำดับ นอกจำกนี้ กำรพิจำรณำรำยได้สุทธิของกำรปลูกผักกวำงตุ้ง พบว่ำกำรปลูกแบบใส่ปุ๋ยเคมี ให้ผลตอบแทนสูงสุดอย่ำงมีนัยสำคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับวิธี ที่รดผักกวำงตุ้งด้วยน้ำหมักชีวภำพ ชุดควบคุม (ไม่ใส่ปุ๋ย) และจุลินทรีย์สังเครำะห์แสง ดังนั้นจึงเห็นได้ว่ำกำรนำเทคโนโลยีสะอำดมำใช้ ในองค์กรเป็นแนวทำงในกำรจัดกำรขยะอินทรีย์อย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำกำรตำมหลักกำรพัฒนำที่ยั่งยื
ลิงค์ :