ผลของโปรแกรมการป้องกันการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะซ้ำต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์
ผู้เขียน :
กรรณิการ์ แซ่ตั๊ง , วรรณทนา ศุภสีมานนท์ , วรรณี เดียวอิศเรศ
เผยแพร่วันที่ :
30 มิ.ย. 2564
วารสารวิชาการ :
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
เล่มที่ :
31
ฉบับที่ :
1
หน้า :
81-92
ผู้เผยแพร่ :
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า
รายละเอียด :
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการป้องกันการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะซำ้ต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี จำนวน 50 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 25 คน เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วย โปรแกรมการป้องกันการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะซำ้ แบบสอบถามและแบบบันทึกข้อมูลทั่วไป และแบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์ มีค่าความเชื่อมั่น .80 ดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 2561 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Chi-square test, Fisher’s exact test, independent t-test, Mann-Whitney U test, paired t-test และ ANCOVAผลการวิจัยพบว่า หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t = 12.520, p < .001) และสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (F = 39.870, p < .001)
ลิงค์ :