ผลของลีโอนาร์ไดต์ร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดหวานพันธุ์ไฮบริกซ์ 3
ผู้เขียน :
สุทิศา ชัยกุล , เกษมพันธ์ นกพึ่ง , บัลลพ โศจิศิริกุล , ธีระนันท์ นาคสกุล
เผยแพร่วันที่ :
10 มี.ค. 2564
วารสารวิชาการ :
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 59 The 59th Kasetsart University Annual Conference กรุงเทพฯ.
เล่มที่ :
1
ฉบับที่ :
1
หน้า :
172-178
ผู้เผยแพร่ :
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 59 The 59th Kasetsart University Annual Conference กรุงเทพฯ.
รายละเอียด :
เป็นบทความที่เผยแพร่จากผลงานปัญหาพิเศษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ลิงค์ :