ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์ จังหวัดระยอง
ผู้เขียน :
จุฑาทิพย์ ศักดิ์บุญ , อารีรัตน์ ขําอยู่ , วรรณี เดียวอิศเรศ
เผยแพร่วันที่ :
27 มิ.ย. 2565
วารสารวิชาการ :
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
เล่มที่ :
30
ฉบับที่ :
2
หน้า :
51-61
ผู้เผยแพร่ :
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า
รายละเอียด :
-
ลิงค์ :