ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพร้อมในการดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน Factors Related to Care Readiness for Persons with Dementia among Village Health Volunteers
ผู้เขียน :
ณัฐรดา แฮคำ , วรรณรัตน์ ลาวัง และสมสมัย รัตนกรีฑากุล
เผยแพร่วันที่ :
22 พ.ย. 2563
วารสารวิชาการ :
วารสารพยาบาลและการศึกษา
เล่มที่ :
13
ฉบับที่ :
4
หน้า :
1-17
ผู้เผยแพร่ :
รายละเอียด :
Factors Related to Care Readiness for Persons with Dementia among Village Health Volunteers
ลิงค์ :