การเปลี่ยนผ่านและกฎไตรลักษณ์กับการเตรียมพร้อม: บทบาทของพยาบาลชุมชน Transition and the Three Characteristics: Community Nurse’s Role
ผู้เขียน :
ณัฐรดา แฮคำ
เผยแพร่วันที่ :
18 ธ.ค. 2565
วารสารวิชาการ :
เล่มที่ :
8
ฉบับที่ :
2
หน้า :
429-442
ผู้เผยแพร่ :
สำนักงานวารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รายละเอียด :
บทความวิชาการ
ลิงค์ :