เอกลักษณ์ตราสินค้า: วังสวนบ้านแก้ว
ผู้เขียน :
เหมือนฝัน คงสมแสวง
เผยแพร่วันที่ :
1 ม.ค. 2564
วารสารวิชาการ :
วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร
เล่มที่ :
4
ฉบับที่ :
1
หน้า :
77
ผู้เผยแพร่ :
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
รายละเอียด :
วังสวนบ้านแก้วสถานที่พระราชฐานส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี ซึ่งในปัจจุบันผันแปรมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเมื่อได้มาจังหวัดจันทบุรี วังสวนบ้านแก้วนั้นเปรียบดังตราสินค้าหนึ่งอันมีเอกลักษณ์น่าสนใจ งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาเอกลักษณ์ตราสินค้าวังสวนบ้านแก้ว ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับบุคลากรทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ ผลปรากฏว่า วังสวนบ้านแก้วมีแก่นเอกลักษณ์ที่ชัดเจน คือ เป็นวังส่วนพระองค์ของพระราชินีในรัชกาลที่ 7 เพียงแห่งเดียวของประเทศไทย มีส่วนขยายเอกลักษณ์ คือ พระราชินยานุสาวรีย์ของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ดอกกุหลาบสีชมพู และการคงสภาพเดิมของสถานที่ แต่ส่วนที่ไม่ชัดเจนคือ การไม่มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ตำแหน่งทางการตลาดและบุคลิกของวังสวนบ้านแก้ว ทำให้การทำการสื่อสารต่าง ๆ จึงยังไม่สะท้อนเอกลักษณ์อย่างบูรณาการและไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ลิงค์ :