ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของสมาชิกครอบครัวระยะรอผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก
ผู้เขียน :
ไพรัตน์ สวมขุนทด , วรรณี เดียวอิศเรศ , จินตนา วัชรสินธุ์
เผยแพร่วันที่ :
1 ม.ค. 2560
วารสารวิชาการ :
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เล่มที่ :
26
ฉบับที่ :
1
หน้า :
29-39
ผู้เผยแพร่ :
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รายละเอียด :
-
ลิงค์ :