แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี.
ผู้เขียน :
ภูวดล บัวบางพลู
เผยแพร่วันที่ :
1 ส.ค. 2561
วารสารวิชาการ :
วารสารวิจัยรำไพพรรณี ฉบับที่ 2 ปีที่ 12 ตีพิมพ์ปี พ.ศ. 2561
เล่มที่ :
2
ฉบับที่ :
2
หน้า :
91
ผู้เผยแพร่ :
วารสารวิจัยรำไพพรรณี
รายละเอียด :
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1)ศึกษาบริบทของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ 2)ศึกษาสภาพการจัดการ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ และ 3) เสนอแนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนของอุทยาน แห่งชาติเขาคิชฌกูฏ โดยศึกษาเอกสารจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์และทำการสนทนากลุ่มกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขาคิชฌกูฏ ในด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ 1) อุทยานฯ ควรขึ้นราคาค่าเข้าชมอุทยานฯ ในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว 2) จัดกิจกรรมการท่องเที่ยว ให้น่าสนใจและนำเสนอขายในราคาเหมา(Package)3) ทำการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเพื่อจูงใจและให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว มากขึ้น 4) ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวตลอดทั้งปีเพื่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง 5) พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐาน ในการให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ลิงค์ :