ความพึงพอใจที่มีต่อสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียรายวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ชายแดนจังหวัดจันทบุรีและตราด
ผู้เขียน :
ภูวดล บัวบางพลู , เจนจบ สุขแสงประสิทธิ์ , พงษ์นที ศิลาอาศน์ , สุรัตน์ จานทอง , นพเดช อยู่พร้อม , ปรียาภรณ์ ศิริไสยาสน์
เผยแพร่วันที่ :
15 พ.ย. 2564
วารสารวิชาการ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 11
เล่มที่ :
1
ฉบับที่ :
1
หน้า :
109
ผู้เผยแพร่ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
รายละเอียด :
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีตCอสื่อการเรียนรูDมัลติมีเดีย รายวิชาวิทยาการคํานวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยเลือกประชากรด้วยวิธีเจาะจง เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็กและพบปัญหาขาดแคลนครูจาก 5 โรงเรียน จํานวน 81 คน ในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราด ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย รายวิชาวิทยาการคํานวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่าระดับความพึงพอใจของนักเรียน จาก 5 โรงเรียน จํานวน 81 คน ในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราด โดยภาพรวมความพึงพอใจทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก (x = 4.38) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านเนื้อหาและการนําเสนอ อยู่ในระดับมาก (x = 4.43) ด้านการออกแบบ อยู่ในระดับมาก (x = 4.26) ด้านประโยชน์ที่ได้รับอยู่ในระดับมาก (x = 4.42) และด้านภาพรวมของบทเรียนมัลติมีเดีย อยู่ในระดับมาก (x = 4.41)
ลิงค์ :