ผลของวัสดุรองก้นหลุมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของกล้วยไข่ [Musa (AA group) “Kluai Khai”]
ผู้เขียน :
บุษกร กิติสุธาธรรม , สุทิศา ชัยกุล , พิชัย สราญรมย์
เผยแพร่วันที่ :
18 ส.ค. 2560
วารสารวิชาการ :
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1
เล่มที่ :
1
ฉบับที่ :
1
หน้า :
1
ผู้เผยแพร่ :
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1
รายละเอียด :
เป็นบทความที่นักศึกษาใช้เป็นหลักฐานในการขอจบการศึกษาในระดับปริญญาโท
ลิงค์ :