กาญจนา สมพื้น, พรพิมล สงกระสันต์ และธนพิสิฐ จรัสแสงจิระโชติ. (2560). การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของสตรีอาสา ที่มีต่อการให้บริการวิชาการ “โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อส่งเสริมศักยภาพสตรี.” ในการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย ราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 (หน้า 157-160). จันทบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.
ผู้เขียน :
กาญจนา สมพื้น, พรพิมล สงกระสันต์ และธนพิสิฐ จรัสแสงจิระโชติ.
เผยแพร่วันที่ :
19 ธ.ค. 2560
วารสารวิชาการ :
รายงานสืบเนื่องประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 10
เล่มที่ :
10
ฉบับที่ :
หน้า :
157-160
ผู้เผยแพร่ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
รายละเอียด :
เป็นการวิจัยเกี่ยวกับผลจากการให้บริการวิชาการซึ่งศึกษาถึง พฤติกรรมและความพึงพอใจของสตรีอาสา ที่มีต่อการ ให้บริการวิชาการ “โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อส่งเสริมศักยภาพสตรี.
ลิงค์ :