การพัฒนาทักษะการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ผู้เขียน :
กรองทอง จุลิรัชนีกร , ธนิก คุณเมธีกุล , ขวัญศิริ เจริญทรัพย์
เผยแพร่วันที่ :
23 พ.ค. 2561
วารสารวิชาการ :
วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
เล่มที่ :
3
ฉบับที่ :
3
หน้า :
1-13
ผู้เผยแพร่ :
มหาวิทยาลัยทักษิณ
รายละเอียด :
การพัฒนานักศึกษาครู ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ให้มีคุณลักษณะความเป็นครู การมีจิตวิญญาณความเป็นครู การออกแบบแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม ผ่านการพัฒนากระบวนการโดยใช้ทักษะความคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบมีวิจารณญาณ และการคิดไตร่ตรอง วิเคราะห์แก้ไขปัญหา
ลิงค์ :