การมีส่วนร่วมของชุมชนในการลดปัญหาช้างป่าบุกรุกทำลายพื้นที่เกษตร ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ผู้เขียน :
อติราช เกิดทอง , ภูวดล บัวบางพลู , ฬิฏา สมบูรณ์
เผยแพร่วันที่ :
1 เม.ย. 2563
วารสารวิชาการ :
วารสารวิจัยรำไพพรรณี
เล่มที่ :
14
ฉบับที่ :
1
หน้า :
33-41
ผู้เผยแพร่ :
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
รายละเอียด :
TCI ฐาน 2
ลิงค์ :