การบริหารจัดการแรงงานของบุคคลพิการในสถานประกอบการจังหวัดจันทบุรี
ผู้เขียน :
กรองทอง จุลิรัชนีกร , กาญจนา สมพื้น
เผยแพร่วันที่ :
18 ต.ค. 2561
วารสารวิชาการ :
NCSAG 2018
เล่มที่ :
9
ฉบับที่ :
9
หน้า :
880-891
ผู้เผยแพร่ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
รายละเอียด :
การศึกษาและหาแนวทางพัฒนาแรงงานที่มีความบกพร่อง หรือบุคคลพิการ ที่เข้าทำงานในสถานประกอบการของจังหวัดจันทบุรี โดยการเก็บข้อมูลเชิงลึก การสัมภาษณ์ และการจัดสนทนากลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายการจ้างงาน ในมาตรา 33 มาตรา 34 และมาตรา 35 เพื่อหาแนวทางให้บุคคลพิการได้รับสิทธิอันพึงได้ตามหลักกฎหมาย และการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในการทำงานร่วมกับบุคคลในองค์กร ได้อย่างเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
ลิงค์ :