อิทธิพลของการรับรู้ภาวะ เสี่ยงของการตั้งครรภ์ ความรู้ และทัศนคติต่อพฤติกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ของสตรีตั้งครรภ์
ผู้เขียน :
ศิรินภา แก้วพวง , วรรณี เดียวอิศเรศ , วรรณทนา ศุภสีมานนท์
เผยแพร่วันที่ :
30 มิ.ย. 2561
วารสารวิชาการ :
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เล่มที่ :
26
ฉบับที่ :
2
หน้า :
57-66
ผู้เผยแพร่ :
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รายละเอียด :
-
ลิงค์ :