ความคิดเห็นต่อโครงการวัยใสใส่ใจธรรมะ ปี 2 ของผู้เข้าร่วมโครงการ
ผู้เขียน :
พรพิมล สงกระสันต์
เผยแพร่วันที่ :
19 ธ.ค. 2559
วารสารวิชาการ :
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 10
เล่มที่ :
ฉบับที่ :
หน้า :
416-421
ผู้เผยแพร่ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
รายละเอียด :
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 10
ลิงค์ :