การจัดการความหมายและการบริโภคสัญญะอัญมณีจันท์
ผู้เขียน :
เหมือนฝัน คงสมแสวง , บวรสรรค์ เจี่ยดำรง , สมพงษ์ เส้งมณีย์ , ชญานิน นาคปั้น
เผยแพร่วันที่ :
19 ธ.ค. 2562
วารสารวิชาการ :
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 13
เล่มที่ :
ฉบับที่ :
หน้า :
419
ผู้เผยแพร่ :
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
รายละเอียด :
การศึกษาเรื่องการจัดการความหมายและการบริโภคสัญญะอัญมณีจันท์ ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นแนวทาง ในการศึกษา โดยใช้การสังเกต สัมภาษณ์ การวิเคราะห์เอกสาร และการสนทนากลุ่ม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดอัญมณีจันท์ประกอบไปด้วย 5 เครื่องมือหลัก ได้แก่ กลยุทธ์การโฆษณาอัญมณีจันท์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์อัญมณีจันท์ และการบริการลูกค้า กลยุทธ์ การส่งเสริมการขายอัญมณีจันท์ กลยุทธ์การตลาดทางตรงอัญมณีจันท์ และกลยุทธ์การใช้พนักงานขาย นอกจากนี้ ในด้านของการบริโภคความหมายไม่พบว่าผู้ผลิตมีการสร้างความหมายเฉพาะสวมทับให้กับอัญมณี แต่ความหมายของ อัญมณีจันท์มีลักษณะอ้างอิงกับความหมายของอัญมณีที่มีมาก้อนหน้า
ลิงค์ :