การคัดแยกแบคทีเรียจากปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนที่มีศักยภาพในการยับยั้งเชื้อราก่อโรคแอนแทรคโนสในพริก
ผู้เขียน :
เสาวภา สุราวุธ , ชุตาภา คุณสุข , สุทิศา ชัยกุล
เผยแพร่วันที่ :
25 มิ.ย. 2566
วารสารวิชาการ :
วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา ปีที่ 6 เล่มที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค. 2566)
เล่มที่ :
2
ฉบับที่ :
หน้า :
ผู้เผยแพร่ :
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รายละเอียด :
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดแยกเแบคทีเรียจากปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนที่มีศักยภาพในการยับยั้งเชื้อราก่อโรคแอนแทรคโนสในพริก โดยทำการคัดแยกและระบุชนิดเชื้อราก่อโรคแอนแทรคโนสในพริก จากนั้นทำการคัดแยกแบคทีเรียจากปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน แล้วทำการทดสอบความสามารถของแบคทีเรียในการยับยั้งเชื้อราก่อโรคแอนแทรคโนสด้วยวิธี dual culture และทำการระบุชนิดแบคทีเรียที่มีศักยภาพในการยับยั้ง ผลการศึกษาพบว่า ทำการคัดแยกเชื้อราก่อโรคแอนแทรคโนสและระบุชนิดโดยลักษณะทางสัณฐานวิทยาร่วมกับการวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ จำนวน 3 ตำแหน่ง คือ ITS (Internal Transcribed Spacer), GAPDH (Glyceraldehyde-3-Phosphate Dehydrogenase) และ TUB2 (Beta-tubulin2) สามารถระบุชนิดเชื้อราก่อโรคได้เป็น Colletotrichum siamense และสามารถคัดแยกเชื้อแบคทีเรียจากปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนได้ จำนวน 20 ไอโซเลต โดยในการทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อรา C. siamense พบแบคทีเรียที่แสดงผลการยับยั้งเชื้อรา C. siamense จำนวน 4 ไอโซเลต คือ B5, B3, A6 และ A5 ซึ่งมีร้อยละการยับยั้งเท่ากับ 47.78±3.85, 34.45±10.72, 34.44±1.93 และ 26.67±3.34 ตามลำดับ เมื่อทำการระบุชนิดแบคทีเรียด้วยลักษณะทางสัณฐานวิทยาเบื้องต้น พบว่าแบคทีเรียทุกไอโซเลตจัดเป็นแบคทีเรียกลุ่ม endospore-forming gram-positive rod
ลิงค์ :