ความหมายของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชของจังหวัดจันทบุรี กับแนวทางการสื่อสารกับเยาวชน
ผู้เขียน :
เหมือนฝัน คงสมแสวง , สริยาภา คันธวัลย์
เผยแพร่วันที่ :
14 ธ.ค. 2560
วารสารวิชาการ :
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 12 ประจําปี 2560 เรื่องผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เล่มที่ :
ฉบับที่ :
หน้า :
1262
ผู้เผยแพร่ :
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รายละเอียด :
งานวิจัยเชิงคุณภาพชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์สองประการ ประการแรกเพื่อวิเคราะห์ความหมายของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ปรากฏผ่านการสื่อสารของพระองค์ ประการที่สองเพื่อสร้างแนวทางการสื่อสารกับเยาวชนในจังหวัดจันทบุรี ซึ่งใช้เวลาในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลรวมระยะเวลาทั้งสิ้น 8 เดือน จากการวิจัยพบว่า ความหมายของสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ ปรากฏผ่านการสื่อสารใน 4 รูปแบบ ประกอบด้วย การสื่อสารเพื่อการต่อรอง การสื่อสารเพื่อการบริหารบ้านเมือง การสื่อสารเพื่อการทูต และการสื่อสารเพื่อการศาสนา ซึ่งทั้งหมดเป็นไปเพื่อการกอบกู้เอกราชและการสร้างความเป็นปึกแผ่นแก่ชาติไทย โดยการสื่อสารนั้น ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารด้วยพระองค์เอง ผ่านผู้อื่น ผ่านสื่อต่าง ๆ ด้วยวิธีการที่แตกต่างกันนั้นพระองค์ทรงมีพระราชวินิจฉัยที่ทรงเลือกทั้งผู้ส่งสาร สาร สื่อ และทรงพิจารณาถึงการเข้าถึงผู้รับสาร อย่างเหมาะสม สำหรับแนวทางการสื่อสารกับเยาวชนในจังหวัดจันทบุรีอย่างมีประสิทธิภาพ องค์ประกอบ ที่จำเป็นประกอบด้วยผู้ส่งสาร สารและช่องทางการสื่อสาร โดยผู้ส่งสารที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารกับเยาวชนต้องมีทั้งความดึงดูดใจและความน่าเชื่อถือ อันทำให้ผู้รับสารสามารถรับสารได้ดีขึ้น สารที่จะทำ การสื่อสารให้คัดสรรเฉพาะบางส่วนที่เป็นประเด็นสำคัญ คือเรื่องการกอบกู้เอกราช การรักชาติ ความเป็นผู้นำของพระองค์เป็นสำคัญ ทั้งนี้ รูปแบบการนำเสนอ ระดับของภาษาและระยะเวลาล้วนมีผลต่อความตั้งใจรับสารและความสนใจของเยาวชนผู้รับสาร อย่างไรก็ตาม การออกแบบสารให้น่าสนใจนั้น หากมีอำนาจในการตรึงความสนใจของผู้รับสารมากพอ เรื่องของระยะเวลาจะไม่เป็นข้อจำกัด สำหรับช่องทางการสื่อสาร เยาวชนเห็นว่าสื่อออนไลน์จะช่วยให้สารที่เกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ เข้าถึงเยาวชนได้ จากผลการวิจัยนำมาสู่ข้อเสนอแนะดังนี้ ให้รัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสื่อสารด้านวัฒนธรรม พึงพิจารณาและตระหนักถึงความสำคัญในการสื่อสารความหมายของสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ อันส่งผลต่อ การกำหนดทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ควรใช้การสื่อสารอย่างบูรณาการผ่านหลายวิธีการและช่องทาง โดยต้องทำการสื่อสารให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญและกระทำอย่างต่อเนื่องในแนวทางที่เหมาะสม รวมถึงเยาวชนก็พึงมีส่วนในการช่วยสื่อสารเรื่องดังกล่าวเช่นกัน
ลิงค์ :