บทความวิชาการ/งานวิจัย

แสดงทั้งหมด

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ลำดับ ชื่อบทความทางวิชาการ/งานวิจัย คณะ/หน่วยงาน ปี
1
กุลพร พุทธมี , วริศชนม์ นิลนนท์
16 (2), 57-69
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2564
2
15 (2), 45-57
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2563
3
13 (3), 162-169
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2562
4
Vibol PEUO , Songsak MIMGRATOK , Thaworn CHIMLIANG , Yagura KENJIRO , Sutisa CHAIKUL , และคนอื่นๆ
Asian Journal of Agricultural and Environmental Safety 1 (1), 17-21
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2563
5
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ม.แม่โจ้ 1 (1), 1
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2564
6
สุทิศา ชัยกุล , เกษมพันธ์ นกพึ่ง , บัลลพ โศจิศิริกุล , ธีระนันท์ นาคสกุล
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 59 The 59th Kasetsart University Annual Conference กรุงเทพฯ. 1 (1), 172-178
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2564
7
The 8th ICIST International Conference on Integrating Science and Technology for Sustainable Development (the 8th ICIST). 1 (1), 10
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2562
8
International Journal of Agricultural Technology 13 (7), 1547-1557
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2560
9
บุษกร กิติสุธาธรรม , สุทิศา ชัยกุล , พิชัย สราญรมย์
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 1 (1), 1
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2560
10
พณิตา สุโข , สุทิศา ชัยกุล , นงนุช ชนะสิทธิ์ , ธนะชัย พันธ์เกษมสุข
วารสารเกษตร 33 (2), 175-184
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2560
11
International Journal of Agricultural Technology 12 (7), 1399-1408
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2559
12
Sutisa Chaikul , Aphaporn Changthom , Worachart Meekrongpool , Songsak Thammachamrat
International Journal of Agricultural Technology 12 (7), 1309-1319
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2559
13
รายงานสืบเนื่องจาการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัย ครั้งที่ 12 1 (1), 1
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2559
14
Field Crops Research 124 (3), 302-315
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2554
15
Nutrient Cycling in Agroecosystems. 89 199-217
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2553
16
Pinitpaitoon, S , Bell, R.W , Suwanarit, A , Kao-ian, S , Rungchuang, J.
ASA, CSSA and SSSA 2010 International Annual Meetings. 1 (1), 1
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2553
17
Proceeding of RGJ-Ph.D. Congress VIII 1 (1), 181
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2550
สำดับ ชื่อบทความทางวิชาการ/งานวิจัย คณะหน่วยงาน ปี