บทความวิชาการ/งานวิจัย

แสดงทั้งหมด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ ชื่อบทความทางวิชาการ/งานวิจัย คณะ/หน่วยงาน ปี
1
Saowapha Surawut , Kunyarut Suntara , Winyou Puckdee , Chutapa Kunsook , Pornpimon Kanjanavas , และคนอื่นๆ
Tropical Life Sciences Research 34 (1),
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2022
2
Saowapha Surawut , Sorasak Nak-eiam , Chutapa Kunsook , Laddawan Kamhaengkul , Pornpimon Kanjanavas , และคนอื่นๆ
Journal of Biochemical Technology 12 (4), 50-56
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2564
3
ArthidThim-uam , Saowapha Surawut , Jiraphorn Issara-Amphorn , Thiranut Jaroonwitchawan , Pratsanee Hiengrach , และคนอื่นๆ
Scientific Reports 10 (1), 1-18
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2563
4
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา 27 (3), 1407-1424
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2564
5
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา 26 (1), 319-340
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2564
6
ชวัลรัตน์ สมนึก , วรวิทย์ ชีวาพร , หิรัญ หิรัญรัตนพงศ์
วารสารวิจัยรำไพพรรณี 6 (2), 101-105
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2555
7
ชวัลรัตน์ สมนึก , เกษมศรี พรมมี , ภานุวัฒน์ ทองก้อน
วารสารวิจัยรำไพพรรณี 5 (3), 101-108
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2554
8
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา 26 (3), 254-262
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2563
9
เอกนรินทร์ ธนะกิจไพรินท์ , สรวิศ เผ่าทองศุข , วิบูลย์ลักษณ์ พึ่งรัศมี
วารสารวิจัยรำไพพรรณี 8 (2), 93-100
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2558
10
อรรถกร คำฉัตร , เอกนรินทร์ ธนะกิจไพรินท์ , อมรรัตน์ สีเสนียด
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 1 (1), 65-73
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2563
11
อรรถกร คำฉัตร , เอกนรินทร์ ธนะกิจไพรินท์ , จักรพันธ์ โพธิพัฒน
Life Sciences and Environment Journal 22 (2), 128-136
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2564
12
วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม 17 (1), 84-94
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2563
13
เอกนรินทร์ ธนะกิจไพรินท์ , อภิวัฒน์ ทิงคู่ , อริญญา ใจตรง , วาสนา คำปวน.
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 21 (2), 216-220
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2562
14
Chiang Mai Journal of Scienc 46 (1), 106-117
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2562
15
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปีที่ 21 1 (3), 50-57
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2559
16
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปีที่ 20 1 (2), 164-173
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2558
17
EnvironmentAsia 7 (1), 81-88
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2556
18
หิรัญ หิรัญรัตนพงศ์ , เอกนรินทร์ ธนะกิจไพรินท์ , จิรัชยา ชานาญไพร , ปิยนาถ ขุนศรี
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปีที่ 22 1 (3), 557-568
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2560
19
เอกนรินทร์ ธนะกิจไพรินท์ , พิม แสนบุญศิริ , สุรนาถ สิทธิวารี
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปีที่ 23 1 (1), 194-206
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2561
20
AJSTR 24 (3), 15-26
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2564
21
Zootaxa 4687 (1), 1-174
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2562
22
Zootaxa 4170 (2), 201-249
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2559
23
Thongchai Taechowisan , Winyou Puckdee , Watcharee Waratchareeyakul , Waya S. Phutdhawong
Advances in Microbiology 9 (4), 398-421
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2562
24
วิญญู ภักดี , ชุตาภา คุณสุข , เสาวภา สุราวุธ , จิรภัทร จันทมาลี , ฉัตรมงคล สีประสงค์
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2564 1162-1170
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2564
25
สรศักดิ์ นาคเอี่ยม , ศรุตา มัจฉาเกื้อ , พัลลภ แสงพงษ์พิทยา , วนิดา แกล้วกล้า
PSRU Journal of Science and Technology 5 (3), 97-111
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2563
สำดับ ชื่อบทความทางวิชาการ/งานวิจัย คณะหน่วยงาน ปี