บทความวิชาการ/งานวิจัย

แสดงทั้งหมด

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ ชื่อบทความทางวิชาการ/งานวิจัย คณะ/หน่วยงาน ปี
1
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 15 (2), 58-68
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2565
2
19 (2), 114-122
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2565
3
พิสุทธิ์ การบุญ , จำลอง แสนเสนาะ , ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ , สุรศักดิ์ จำนงค์สาร
วารสารวิจัยรำไพพรรณี 15 (3), 165-171
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2565
4
7 (1), 77-88
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2563
5
21 (1), 137-145
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2565
สำดับ ชื่อบทความทางวิชาการ/งานวิจัย คณะหน่วยงาน ปี