บทความวิชาการ/งานวิจัย

แสดงทั้งหมด

คณะพยาบาลศาสตร์

ลำดับ ชื่อบทความทางวิชาการ/งานวิจัย คณะ/หน่วยงาน ปี
1
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 26 (4), 60-69
คณะพยาบาลศาสตร์ 2561
2
Neelima Chhetri , Pornpat Hengudomsub , Wannee Deoisres
Thai Pharmaceutical and Health Science Journal 13 (1), 28-38
คณะพยาบาลศาสตร์ 2561
3
Thai Pharmaceutical and Health Science Journal 13 (1), 19-27
คณะพยาบาลศาสตร์ 2561
4
Thai Pharmaceutical and Health Science Journal 13 (1), 39-45
คณะพยาบาลศาสตร์ 2561
5
Thai Pharmaceutical and Health Science Journal 16 (4), 324-331
คณะพยาบาลศาสตร์ 2564
6
Thai Pharmaceutical and Health Science Journal 16 (2), 109-119
คณะพยาบาลศาสตร์ 2564
7
Thai Pharmaceutical and Health Science Journal 16 (1), 23-29
คณะพยาบาลศาสตร์ 2564
8
Nucharee Sangsawang , Nujjaree Chaimongkol , Wannee Deoisres
Thai Pharmaceutical and Health Science Journal 16 (1), 23-29
คณะพยาบาลศาสตร์ 2564
9
Rapeepan Narkbubpha , Wanee Deoisres , Yunee Pongjaturawit , Moira Graham , Clare Whitfield
Thai Pharmaceutical and Health Science Journal 15 (2), 56-62
คณะพยาบาลศาสตร์ 2563
10
Thai Pharmaceutical and Health Science Journal 15 (2), 90-97
คณะพยาบาลศาสตร์ 2563
11
Journal of Clinical Nursing 30 (1), 1-14
คณะพยาบาลศาสตร์ 2563
12
Jiranee Panyapin , Wanee Deoisres , Nujjaree Chaimongkol , Poonpong Suksawang
Pacific Rim International Journal of Nursing Research 25 (3), 421-436
คณะพยาบาลศาสตร์ 2564
13
Journal of Family Nursing 27 (1), 8-22
คณะพยาบาลศาสตร์ 2022
14
Sexual & Reproductive Healthcare 20 (2), 72-76
คณะพยาบาลศาสตร์ 2562
15
https://wjst.wu.ac.th/index.php/wjst/article/view/3653/951 16 (1), 27-38
คณะพยาบาลศาสตร์ 2562
16
Pacific Rim International Journal of Nursing Research 25 (4), 600-613
คณะพยาบาลศาสตร์ 2564
17
Irma Nurbaeti , Wannee Deoisres , Pornpat Hengudomsub
Pacific Rim International Journal of Nursing Research 22 (2), 93-105
คณะพยาบาลศาสตร์ 2561
18
Journal of The Royal Thai Army Nurses 22 (1), 331-339
คณะพยาบาลศาสตร์ 2564
19
Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing 31 (1), 17-26
คณะพยาบาลศาสตร์ 2563
20
Thai Pharmacy and Health Science Journal 31 (1), 28-38
คณะพยาบาลศาสตร์ 2561
21
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 26 (4), 60-69
คณะพยาบาลศาสตร์ 2561
22
Rachada Phuangprasonka , Wannee Deoisres , Kanoknuch Chunlestskul
Journal of Food Health and Bioenvironmental Science 11 (2), 23-27
คณะพยาบาลศาสตร์ 2564
23
ศิรินภา แก้วพวง , วรรณี เดียวอิศเรศ , จันทิมา ชินสร้อย
วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล 37 (2), 192-202
คณะพยาบาลศาสตร์ 2022
24
รุจา ภู่ไพบูลย์ , เดชาวุธ นิตยสุทธิ , วรรณี เดียวอิศเรศและคณะ
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 28 (1), 26-37
คณะพยาบาลศาสตร์ 2564
25
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 28 (4), 1-9
คณะพยาบาลศาสตร์ 2564
26
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 31 (1), 81-92
คณะพยาบาลศาสตร์ 2564
27
นราตรี อภิชัยเจริญ , อารีรัตน์ ขำอยู่ , วรรณี เดียวอิศเรศ
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 31 (1), 72-80
คณะพยาบาลศาสตร์ 2564
28
สินาภรณ์ กล่อมยงค์ , วรรณทนา ศุภสีมานนท์ , วรรณี เดียวอิศเรศ
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 31 (1), 41-56
คณะพยาบาลศาสตร์ 2564
29
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 31 (2), 104-122
คณะพยาบาลศาสตร์ 2564
30
วารสารแพทย์นาวี 46 (3), 700-716
คณะพยาบาลศาสตร์ 2564
31
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 27 (3), 54-63
คณะพยาบาลศาสตร์ 2562
32
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 27 (3), 1-9
คณะพยาบาลศาสตร์ 2562
33
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 27 (3), 23-30
คณะพยาบาลศาสตร์ 2562
34
เกวลิน ถกลพัฒนกุล , วรรณี เดียวอิศเรศ , ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 27 (1), 60-67
คณะพยาบาลศาสตร์ 2562
35
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 27 (2), 11-19
คณะพยาบาลศาสตร์ 2022
36
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 27 (2), 20-29
คณะพยาบาลศาสตร์ 2022
37
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 30 (2), 51-61
คณะพยาบาลศาสตร์ 2022
38
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 30 (1), 161-172
คณะพยาบาลศาสตร์ 2022
39
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 27 (1), 42-49
คณะพยาบาลศาสตร์ 2562
40
สุรวดี คัทสิงห์ , วรรณี เดียวอิศเรศ , สุพิศ ศิริอรุณรัตน์
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 27 (2), 104-114
คณะพยาบาลศาสตร์ 2562
41
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 27 (3), 79-87
คณะพยาบาลศาสตร์ 2562
42
เขมจิรา ท้าวน้อย , วรรณี เดียวอิศเรศ , วรรณทนา ศุภสีมานนท์
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 26 (4), 51-59
คณะพยาบาลศาสตร์ 2561
43
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 36 (3), 62-70
คณะพยาบาลศาสตร์ 2561
44
บุญช่วย ศิลาหม่อม , วรรณี เดียวอิศเรศ , อารีรัตน์ ขำอยู่
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 36 (1), 62-71
คณะพยาบาลศาสตร์ 2561
45
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 26 (2), 57-66
คณะพยาบาลศาสตร์ 2561
46
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 26 (1), 11-27
คณะพยาบาลศาสตร์ 2561
47
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 26 (1), 29-39
คณะพยาบาลศาสตร์ 2560
48
วารสารมจร มนุษย์ศาสตร์ปริทรรศน์ 7 (1), 481-497
คณะพยาบาลศาสตร์ 2564
49
วารสารพยาบาลและการศึกษา 13 (4), 1-17
คณะพยาบาลศาสตร์ 2563
50
The Pacific Rim International Journal of Nursing Research 4 (25), 600-613
คณะพยาบาลศาสตร์ 2564
51
Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing 1 (1), 17-26
คณะพยาบาลศาสตร์ 2563
52
อารี พุ่มประไวทย์ , บรรจง เจนจัดการ , ปาหนัน กนกวงศ์นุวัฒน์ , อัญชลี เหมะญาติ , ณัฐฐพัชร์ จันทร์ฉาย
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 1 (1), 33-41
คณะพยาบาลศาสตร์ 2562
สำดับ ชื่อบทความทางวิชาการ/งานวิจัย คณะหน่วยงาน ปี