บทความวิชาการ/งานวิจัย

แสดงทั้งหมด

คณะนิเทศศาสตร์

ลำดับ ชื่อบทความทางวิชาการ/งานวิจัย คณะ/หน่วยงาน ปี
1
วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร 5 (3), 51-62
คณะนิเทศศาสตร์ 2565
2
ปฏิภาณ กิตตินันทวัฒน์ , เหมือนฝัน คงสมแสวง , ปฐมาพร อินทรศักดิ์
วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์ 16 (1), 283-323
คณะนิเทศศาสตร์ 2565
3
วารสารประชากรศาสตร์ 37 (2), 21-38
คณะนิเทศศาสตร์ 2564
4
พันธกานต์ ทานนท์ , เหมือนฝัน คงสมแสวง , มาโนช ชุ่มเมืองปัก
วารสารรูสมิแล 43 (1), 116-127
คณะนิเทศศาสตร์ 2565
5
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 15 362-367
คณะนิเทศศาสตร์ 2564
6
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14 116-122
คณะนิเทศศาสตร์ 2563
7
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11 157-160
คณะนิเทศศาสตร์ 2560
8
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11 99-106
คณะนิเทศศาสตร์ 2560
9
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 15 362-367
คณะนิเทศศาสตร์ 2564
10
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14 116-122
คณะนิเทศศาสตร์ 2563
11
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 12 156-164
คณะนิเทศศาสตร์ 2561
12
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11 157-160
คณะนิเทศศาสตร์ 2560
13
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11 99-106
คณะนิเทศศาสตร์ 2560
14
กรองทอง จุลิรัชนีกร , จรรยา ชื่นเกษม , กาญจนา สมพื้น , พรพิมล สงกระสันต์ , ขวัญศิริ เจริญทรัพย์
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 726-730
คณะนิเทศศาสตร์ 2559
15
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 10 416-421
คณะนิเทศศาสตร์ 2559
16
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 9 384-389
คณะนิเทศศาสตร์ 2558
17
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 8 797-802
คณะนิเทศศาสตร์ 2557
18
รายงานสืบเนื่องประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 7 7 803-805
คณะนิเทศศาสตร์ 2557
19
กรองทอง จุลิรัชนีกร, จรรยา ชื่นเกษม, กาญจนา สมพื้น, พรพิมล สงกระสันต์ และขวัญศิริ เจริญทรัพย์.
NCSAG 2016 1 726-730
คณะนิเทศศาสตร์ 2559
20
ธนพิสิฐ จรัสแสงจิระโชติ, พรพิมล สงกระสันต์ และกาญจนา สมพื้น.
รายงานสืบเนื่องประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11 11 99-106
คณะนิเทศศาสตร์ 2561
21
กาญจนา สมพื้น, พรพิมล สงกระสันต์ และธนพิสิฐ จรัสแสงจิระโชติ.
รายงานสืบเนื่องประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 10 10 157-160
คณะนิเทศศาสตร์ 2560
22
NCSAG 2018 9 880-891
คณะนิเทศศาสตร์ 2561
23
เสาวนีย วรรณประภา,สมพงษ เส็งมณีย์, ภารดี พึ่งสําราญ, วิฆเนศวร ทะกองและกาญจนา สมพื้น.
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 3 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 3 648-693
คณะนิเทศศาสตร์ 2562
24
สมพงษ์เสงมณีย์ , ภารดี พึ่งสําราญ, กาญจนา สมพื้น
รายงานสืบเนื่องประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 15 15
คณะนิเทศศาสตร์ 2564
25
พรพิมล สงกระสันต์, ธนพิสิฐ จรัสแสงจิระโชติ, กาญจนา สมพื้น , ธนพิสิฐ จรัสแสงจิระโชติ , กาญจนา สมพื้น
รายงานสืบเนื่องประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 15 15 364-367
คณะนิเทศศาสตร์ 2564
26
รายงานสืบเนื่องประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11 11 156-164
คณะนิเทศศาสตร์ 2561
27
กาญจนา สมพื้น , สกล กิจจริต , วิฆเนศวร ทะกอง, เสาวนีย์ วรรณประภา, ภารดี พึ่งสำราญและ สมพงษ์ เส้งมณีย์.
รายงานสืบเนื่องประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14 14 116-122
คณะนิเทศศาสตร์ 2563
28
สันดุสิทธิ์ บริวงษ์ตระกูล , ธีร์ คันโททอง
psychology and education journal (Scopus Q4) 4 (58), 1976
คณะนิเทศศาสตร์ 2564
29
การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 5
คณะนิเทศศาสตร์ 2561
30
วารสารศาสตร์ 15 (1), 131
คณะนิเทศศาสตร์ 2565
31
เหมือนฝัน คงสมแสวง , พันธกานต์ ทานนท์ , พรสุรีย์ วิภาศรีนิมิต
วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์ 15 (2), 33
คณะนิเทศศาสตร์ 2564
32
วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร 4 (1), 77
คณะนิเทศศาสตร์ 2564
33
อังศุมาริน สุชัยรัตนโชค , ภูริพัฒน์ แก้วตาธนวัฒนา , เหมือนฝัน คงสมแสวง , ทอมมี่ เจนเสน , สริยาภา คันธวัลย์
วารสารบัณฑิตวิทยาลัยรำไพพรรณี 3 (2), 41
คณะนิเทศศาสตร์ 2563
34
วารสารบัณฑิตวิทยาลัยรำไพพรรณี 2 (2), 47
คณะนิเทศศาสตร์ 2562
35
เหมือนฝัน คงสมแสวง , บวรสรรค์ เจี่ยดำรง , สมพงษ์ เส้งมณีย์ , ชญานิน นาคปั้น
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 13 419
คณะนิเทศศาสตร์ 2562
36
สมพงษ์ เส้งมณีย์ , บวรสรรค์ เจี่ยดำรง , เหมือนฝัน คงสมแสวง
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 13 413
คณะนิเทศศาสตร์ 2561
37
สมพงษ์ เส้งมณีย์ , วิฆเนศวร ทะกอง , สุทธินันท์ โสตวิถี , บวรสรรค์ เจี่ยดำรง , เหมือนฝัน คงสมแสวง
งานสัมมนาทางวิชาการนิเทศศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 3 ปี 2562
คณะนิเทศศาสตร์ 2562
38
วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ 5 (10),
คณะนิเทศศาสตร์ 2563
39
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 13 "มนุษย์ในโลกดิจิทัล"
คณะนิเทศศาสตร์ 2562
40
การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 "ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล" 1323
คณะนิเทศศาสตร์ 2561
41
วารสารร่มพฤกษ์ 36 (2), 199
คณะนิเทศศาสตร์ 2561
42
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 12 ประจําปี 2560 เรื่องผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 1262
คณะนิเทศศาสตร์ 2560
43
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ฉบับที่ 15 ปีที่ 15 ตีพิมพ์ปี พ.ศ. 2564 330
คณะนิเทศศาสตร์ 2564
44
สมพงษ์ เส้งมณีย์ , บวรสรรค์ เจี่ยดำรง , เหมือนฝัน คงสมแสวง
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณีครั้งที่ 13 413
คณะนิเทศศาสตร์ 2562
45
สมพงษ์ เส้งมณีย์ , บวรสรรค์ เจี่ยดำรงค์ , วิฆเนศวร ทะกอง , สริยาภา สริยาภา , เหมือนฝัน เหมือนฝัน
รายงานสืบเนื่องงานสัมมนาทางวิชาการนิเทสศาสตร์การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสารครั้งที่ 3 951
คณะนิเทศศาสตร์ 2562
46
สมพงษ์ เส้งมณีย์ , รัจน์ชีวาต์ ตั๋นติกุลสรา , ภารดี พึ่งสำราญ , สุทธินันท์ สุทธินันท์ , บดินทร์ บดินทร์
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11 182
คณะนิเทศศาสตร์ 2560
สำดับ ชื่อบทความทางวิชาการ/งานวิจัย คณะหน่วยงาน ปี