บทความวิชาการ/งานวิจัย

แสดงทั้งหมด

คณะครุศาสตร์

ลำดับ ชื่อบทความทางวิชาการ/งานวิจัย คณะ/หน่วยงาน ปี
1
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 12 12 (12), 156-164
คณะครุศาสตร์ 2561
2
NCSAG 2018 9 (9), 880-891
คณะครุศาสตร์ 2561
3
วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ 3 (3), 1-13
คณะครุศาสตร์ 2561
4
กรองทอง จุลิรัชนีกร , จรรยา ชื่นเกษม , กาญจนา สมพื้น , พรพิมล สงกระสันต์ , ขวัญศิริ เจริญทรัพย์
NCSAG 2016 -1 (1), 726-730
คณะครุศาสตร์ 2559
5
การจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 17 เรื่อง งานวิจัยเพื่อการสร้างเสริมพลังสังคมสู่เศรษฐกิจไทยด้วยวิถีชีวิตใหม่ 17 (1),
คณะครุศาสตร์ 2563
6
นิศากร หวลจิตร์ , เชษฐ์ณรัช อรชุน , ฬิฏา สมบูรณ์ , ธนากร ภิบาลรักษ์ , พิศิษฐ์ ชัยสุวรรณถาวร , และคนอื่นๆ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 11 งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ 11 (1), 808
คณะครุศาสตร์ 2564
7
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 11 งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ 11 (1), 346
คณะครุศาสตร์ 2564
8
Suthiwattana,P , Akkasriworn, N , Sripanomtanakorn, S. , Chaiyen, Y. , Somboon, L. , และคนอื่นๆ
The 3rd ICRU International Conference on World Sustainable Development (WSD2021) 3 (1), 53
คณะครุศาสตร์ 2564
9
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 5 (2), 117-130
คณะครุศาสตร์ 2558
10
10 (1), 194-199
คณะครุศาสตร์ 2559
11
พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ , ศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร , นาคนิมิตร อรรคศรีวร , สวัสดิ์ชัย ศรีพนมธนากร , อติราช เกิดทอง , และคนอื่นๆ
วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 26 (1), 156-169
คณะครุศาสตร์ 2563
12
พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ , ศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร , นาคนิมิตร อรรคศรีวร , สวัสดิ์ชัย ศรีพนมธนากร , ฬิฏา สมบูรณ์ , และคนอื่นๆ
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 10 (2), 295-304
คณะครุศาสตร์ 2562
13
วารสารวิจัยรำไพพรรณี 14 (1), 33-41
คณะครุศาสตร์ 2563
14
วารสารวิชาการสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 6 (2), 1-10
https://www.google.com/search?q=%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3+%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99+%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5&source=hp&ei=TjhEYrDbNbDC3LUPqaaX8AM&iflsig=AHkkrS4AAAAAYkRGXkg7NAl4MPEDljK9jfpQqqrLAAy3&ved=0ahUKEwiwusah1-32AhUwIbcAHSnTBT4Q4dUDCAc&uact=5&oq=%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3+%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99+%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANQgghYgghg4hFoAXAAeACAAQCIAQCSAQCYAQCgAQKgAQGwAQA&sclient=gws-wiz#
คณะครุศาสตร์ 2560
15
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 1 (1),
คณะครุศาสตร์ 2559
16
การประชุมวิชาการประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1 (1), 416 -
คณะครุศาสตร์ 2560
17
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 24 (1), 35-48
คณะครุศาสตร์ 2564
18
International Journal of Psychosocial Rehabilitation 1 (8), 5,296 - 5,303
คณะครุศาสตร์ 2563
19
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 (1), 33-43
คณะครุศาสตร์ 2560
20
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 11 1 (1), 109
คณะครุศาสตร์ 2564
21
วารสารวิจัยรำไพพรรณี 14 (1), 33
คณะครุศาสตร์ 2563
22
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี 13 (13), 354
คณะครุศาสตร์ 2562
23
งานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี 12 (12), 632
คณะครุศาสตร์ 2560
24
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 "วิจัย นวัตกรรม นำการพัฒนาท้องถิ่น" 1 (1), 538
คณะครุศาสตร์ 2561
25
วารสารวิจัยรำไพพรรณี ฉบับที่ 2 ปีที่ 12 ตีพิมพ์ปี พ.ศ. 2561 2 (2), 91
คณะครุศาสตร์ 2561
26
วารสารเซนต์จอห์น 24 (34), 66
คณะครุศาสตร์ 2564
27
วารสารวิจัยรำไพพรรณี 15 (3), 172
คณะครุศาสตร์ 2564
28
งานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 10
คณะครุศาสตร์ 2559
29
งานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 9 9 (9), 326
คณะครุศาสตร์ 2560
30
งานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 8
คณะครุศาสตร์ 2558
31
มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก
คณะครุศาสตร์ 2556
สำดับ ชื่อบทความทางวิชาการ/งานวิจัย คณะหน่วยงาน ปี